24.10.2009

Regulamentul Jocului Super Bingo Metropolis


REGULAMENTUL  SUPER BINGO METROPOLIS

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
ART.1. (1) Societatea comercială PHOENIX GAMES S.R.L., cu sediul în Bistriţa, str. Mihai Eminescu, nr. 1-4, mezanin, camera 4, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerţului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/333/2000, C.U.I. 13501542, denumită în continuare, pe scurt Organizatorul, elaborează, organizează şi administrează, jocul de noroc Bingo transmis prin intermediul sistemelor reţelor de televiziune, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 – privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc.
(2) Jocul de noroc “SUPER BINGO METROPOLIS” denumit în continuare “SUPER BINGO METROPOLIS”, este organizat prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune şi se desfăşoară potrivit prezentului Regulament denumit în continuare Regulamentul.
ART.2. (1) Participarea la “SUPER BINGO METROPOLIS” presupune cunoaşterea şi acceptarea fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care stipulează modul de organizare şi administrare a jocului.
(2) Prezentul Regulament poate fi consultat, după caz, la sediul social sau sediile secundare autorizate de Organizator.
ART.3. Jocul de Bingo Televizat este transmis prin sistemul reţelor de televiziune şi se desfăşoară în sala autorizată din Complexul Expozitional ROMEXPO BUCURESTI, situata in Bd. Marasti, nr. 65-67, pavilion 19, Bucuresti, sector 1, aflată în exploatarea Organizatorului, în baza acordului cu difuzorul de programe televizate – S.C. INTACT PRODUCTION SA Bucuresti, prin intermediul statiei TV ”ANTENA 1”.
ART.4. Este interzisă participarea minorilor la “SUPER BINGO METROPOLIS”.

CAPITOLUL II
DEFINIŢII
ART.5. În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
joc de noroc – se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora;
jocul “SUPER BINGO METROPOLIS” – este un joc de noroc organizat sub forma unei emisiuni transmisă, în direct, prin reţele de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor. Cu ocazia desfăşurării emisiunilor pot fi organizate evenimente artistice, probe, întreceri, extrageri de numere, bile, cartoane, taloane sau alte simboluri, stabilite de organizator, ale căror rezutate sunt incerte;
preţul cartonului de joc – taxa de participare directă, respectiv suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc;
organizator – societatea comercială PHOENIX GAMES S.R.L. având datele de identificare menţionate la art. 1 alin. (1);
jucător/participant – orice persoană fizică majoră care prin achitarea preţului stabilit de organizator are dreptul legal să participe la joc. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului “SUPER BINGO METROPOLIS”;
regulament – ansamblul de reguli convenţionale ce cuprinde atât reguli ale jocului, cât şi raporturi convenţionale dintre părţile implicate în joc;

CAPITOLUL III
CARTONUL DE JOC
ART.6. (1) La partidele “SUPER BINGO METROPOLIS” se participă valabil numai cu cartoane tipizate, tipărite exclusiv de către Compania Naționala ”Imprimeria Naţională” S.A., puse în vânzare de către Organizator.
(2) Cartoanele vor fi prevăzute, cu elemente de siguranţă suplimentare, care permit diferenţierea de cartoanele folosite la jocul tip bingo desfasurat in sali de joc.
(3) Pe fiecare carton este inscripţionat vizibil preţul de vânzare.
ART.7. Cartoanele de joc conţin 15(cincisprezece) numere diferite între ele, de la 1 la 90 inclusiv, distribuite pe trei linii orizontale, a câte cinci numere fiecare. Cartoanele se grupează în topuri. Cartonul de joc este unic determinat prin seria topului, un număr de serie, numărul de ordine al cartonului în cadrul topului, elementele de siguranţă.
ART.8. (1) Cartoanele de joc pot cuprinde în structura lor taloane gratuite, care sunt ataşate acestora. Pe fiecare talonul gratuit se va tipări un număr de ordine, un număr de serie şi numărul topului din care face parte talonul, iar pe verso este tipărită o caseta în care jucătorul îşi va nota datele de identificare.
(2) Taloanul gratuit sunt eliberate doar in situatia achizitionarii unei serii de 3(trei) cartoane.
ART.9. Pe spatele fiecărui carton de joc este tipărit un extras din prezentul regulament, precum şi o casetă în care jucătorul îşi va nota datele de identificare.
ART.10. Datele de identificare sunt obligatorii pentru extragerile de taloane gratuite şi cartoanele de joc necăştigătoare fiind necesare pentru identificarea jucătorilor câştigători la acest tip de extrageri.

CAPITOLUL IV
PERSONALUL
ART.11. (1) Jocul de “SUPER BINGO METROPOLIS” este deservit direct de personalul propriu angajat al organizatorului, iar pentru activitatile conexe organizării jocului, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, de transport valori şi altele asemenea, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a mijloacelor de joc sau a spaţiului în care se organizează jocuri de noroc, organizatorul poate încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în condiţiile legii.
(2) Personalul jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” se clasifica in urmatoarele categorii:
- personalul operator (seful sala, sef masa, comentator);
- personalul auxiliar implicat in activitatile conexe;
ART.12. Personalul operator de joc din sala, va fi angajat numai cu avizul prealabil al organului de Poliţie, este pregătit în regie proprie, împarţit pe locuri de muncă şi va avea atribuţiunile prevazute în Regulamentul de Ordine Interioara aprobat de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc.
ART.13. Distribuţia (vânzarea) cartoanelor de joc se face prin punctele de distributie in conditiile legii, precum si prin reţeaua proprie de agenti de vanzari, potrivit prevederilor Regulamentul de Ordine Interioara.
ART.14. (1) Colectarea cartoanelor de joc si a taloanelor gratuite se va face de catre agentii de vanzare, in punctele de distributie, in urnele speciale ale Organizatorului. Agentii de vanzare vor preda cartoanele/taloane gratuite in punctul de lucru judetean de care apartin.
(2) Dupa inchiderea vanzarilor, prin grija Organizatorului, taloanele / cartoanele necastigatoare colectate, vor fi transportate, in conditii de siguranta, la locul de desfasurare a partidei/locul transmisiei televizate.
ART.15. Punctele de vânzare/colectare a cartoanelor/taloanelor pot fi fixe sau mobile.
ART.16. Salarizarea/remuneraţia, după caz, a personalului, colaboratorilor şi mandatarilor se va face conform legislaţiei în domeniu, în vigoare.
ART.17. Salariaţii organizatorului, colaboratorii şi mandatarii sunt obligaţi să cunoască şi să aplice integral şi întocmai prevederile Regulamentului şi normele legale în vigoare incidente. Nerespectarea sau neaplicarea integrală şi întocmai a Regulamentului şi normelor legale incidente atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz. Orice neînţelegeri intervenite între participanţii la joc şi persoanele de mai sus, nu sunt opozabile organizatorului, ele privind direct şi exclusiv persoanele fizice în cauză, fără nici un fel de responsabilitate din partea organizatorului.

CAPITOLUL V
PARTICIPAREA
ART.18. La Jocul “SUPER BINGO METROPOLIS” se participă valabil numai cu cartoane puse în vânzare de organizator. Cartoanele respectiv, taloanele gratuite achizitionate dau dreptul jucătorului să participe numai la partida din data imprimată pe carton respectiv talonul gratuit.
ART.19. Numărul de cartoane de joc pe care le poate cumpăra un participant este nelimitat.
ART.20. (1) La cumpărare, participantul va achita mai întâi contravaloarea cartoanelor de joc pe care doreşte să le achiziţioneze, după care va primi cartoanele din cele puse la dispoziţie de către organizator. În momentul cumpărării, participanţii sunt obligaţi să examineze starea fizică a cartoanelor şi să refuze primirea celor care prezintă defecţiuni de fabricaţie, semne de violare sau deteriorare (tăieturi, rupturi, înpunsături etc.).
(2) Nici o reclamaţie asupra aspectelor menţionate la alin. (1), ulterioară momentului cumpărării cartonului de joc, nu va fi luată în considerare de către organizator.
ART.21. Participanţii la joc au obligaţia să păstreze în condiţii bune cartoanele de joc cumpărate, până la data partidei, respectiv, decontarii castigurilor. Deteriorarea cartoanelor/taloanelor gratuite poate conduce la neplata câştigurilor.
ART.22. Prin achiziţionare, cartoanele/talonul gratuit sunt înmânate jucătorului şi face dovada participării lui la partida respectivă.
ART.23. Pentru Jocul “SUPER BINGO METROPOLIS” la care Organizatorul a hotărât ca atribuirea câştigurilor să se facă prin extrageri de taloane gratuite sau cartoane necâştigătoare, participanţii trebuie să înregistreze/scrie pe talon datele personale de identificare solicitate şi să depună talonul sau cartonul necâştigător exclusiv în urnele speciale amenajate, înaintea datei limită de colectare, stabilite de Organizator.
ART.24. (1) Participantul poartă întreaga răspundere pentru orice neconcordanţă in completarea eronata a datelor de identificare solicitate de rubricile pre-tiparite pe verso cartoanelor de joc/taloanelor gratuite.
(2) Prin completarea si depunerea cartoanelor de joc/taloanelor gratuite in urnele special amenajate, participantii isi dau acordul asupra prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Organizator.
(3) Nici o reclamaţie ulterioară asupra aspectelor menţionate la alin. (1) şi (2), nu vor fi luate în considerare de Organizator.
ART.25. Participarea la o anumită extragere se poate face numai până în ziua şi ora anuntata de Organizator pentru închiderea vânzărilor şi respectiv depunerea taloanelor gratuite / cartoanelor necâştigătoare, după un program stabilit şi anunţat de organizator. După închiderea programului stabilit nu se mai pot cumpăra cartoane de joc şi depune taloane gratuite / cartoane necâştigătoare (de la partida precedentă) pentru extragerea respectivă.

CAPITOLUL VI
PARTIDA DE “SUPER BINGO METROPOLIS”
ART.26. Jocul de “SUPER BINGO METROPOLIS” se desfăşoară în sala autorizata din Complexul Expozitional ROMEXPO BUCURESTI, din Bd. Marasti, nr. 65-67, pavilion 19, Bucuresti, sector 1, care este locul de transmisie a jocului. Transmisia jocului se va face în direct pe postul de televiziune ”ANTENA 1”.
ART.27. Sala indeplineste condițiile de bază prevăzute în O.U.G. nr. 77/2009 :
a) are asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii;
b) este prevăzută cu instalaţie de sonorizare care asigura o audiţie optimă;
c) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului este prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;
d) este prevăzută cu circuit electric de siguranţă.
e) respecta conditiile legale privind normele igienico-sanitare prevenirea si stingerea incendiilor.
ART.28. Sala/locul de transmisie este dotata cu urmatoarele dispozitive si echipamente:
aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere, pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;
un panou cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale
un panou cu afişaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afişate numerele extrase;
calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi imprimantă;
alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio etc..
ART.29. Calculatorul coordonator de joc va utiliza un program produs de un agent economic abilitat de către comisia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor Publice.
ART.30. Hârtia de imprimantă, cuprinzând datele de joc, constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta conform normelor financiar contabile în vigoare.
ART.31. (1) Gestiunea jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” pentru o singură ediţie de joc, se realizează exclusiv de către Organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată) de către o comisie de validare formată din 5 membri, dintre care un preşedinte numit de Organizator, gestiunea ediţiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.
(2) Comisia de validare a premiilor, constituită pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată), va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde, evidenţa cartoanelor vândute pentru jocul respectiv, numarul si valoarea premiilor stabilite si acordate de organizator, care vor respecta prevederile art. 62 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
ART.32. Emisiunea Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” constă în efectuarea partidei de bingo propriu-zise, extrageri de taloane gratuite şi/sau cartoane de joc necâştigătoare, alte evenimente artistice, probe, întreceri stabilite de Organizator.
ART.33. (1) Înainte de începerea fiecarei partide televizate, in prezenta comisiei de validare, vor fi introduse cartoanele necâştigătoare / taloanele gratuite, colectate, în urnele speciale, corespunzătoare fiecărui tip de extragere, amplasate de Organizator in sala de joc.
(2) Extragerile de taloane gratuite / cartoane necâştigătoare, se efectuează din urnele corespunzătoare fiecărui tip de extragere. Extragerile aferente unei emisiuni se stabilesc de către organizator şi sunt mentionate in procesul-verbal intocmit de Comisia de validare a premiilor.
ART.34. Înainte de începerea fiecarei partide se vor anunţa în direct pe postul de televiziune: numărul de topuri vândute, preţul cartonului de joc, intervalul de topuri vândute şi valoarea premiilor. Aceste informaţii se vor afişa pe panoul cu datele generale de joc din sala, precum si pe micile ecrane.
ART.35. Partida Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” va începe prin extragerea succesivă a bilelor din urnă şi anunţarea numerelor cu voce tare şi clară, acestea afişându-se pe panoul cu numere extrase din sala de joc, în acelaşi timp transmise in direct şi pe micile ecrane.
ART.36. Extragerea succesiva a bilelor din urna se va întrerupe atunci când personalul operator de joc, prin intermediul calculatorului coordonator de joc, constată faptul că există cel puţin un carton valabil dintre cele vândute, care conţine combinaţia completă de numere pentru acordarea premiului de Linie respectiv, Bingo.
ART.37. Combinaţiile câştigătoare de linie şi bingo se vor verifica prin vizualizarea cartoanelor căştigătoare de către participanţii aflaţi în faţa micilor ecrane. Aceste cerinţe se vor îndeplini în mod obligatoriu atât la premiul de Linie cât şi la premiul de Bingo. Partida se desfăşoara numai în prezenţa membrilor comisiei de validare legal constituite.
Prezentul regulament postat pe super bingo metropolis nu este cel oficial

ART.38. Odată terminată partida, se declară nule cartoanele de joc care nu au fost premiate. Organizatorul poate stabili participarea cartoanele declarate necăştigătoare la partida incheiata, pentru extragerile cu primii speciale din partida următoare, cu condiţia completării de către participanţi a datelor de identificare pe verso cartonului.

CAPITOLUL VII
PREMIILE
ART.39. (1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% şi maximum 60% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.
(2) Premiile fiecarei partide vor fi stabilite procentual de Organizator, consemnate in Procesul-Verbal de validare intocmit de Comisie.
(3) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.
(4) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de linie si de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.
(5) Pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare, Organizatorul poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.
(6) Premiile speciale acordate jucătorilor în urma extragerilor de taloane gratuite/ cartoane necâştigătoare, sau alte premii conexe Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS“, se constituie numai din fondul de rezervă .
ART.40. (1) În cadrul Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” se vor acorda din fondul total de premiere 2(două) categorii principale de premii: premii obişnuite şi premii speciale.

1. PREMIILE OBIŞNUITE
1.1. LINIE – când a fost realizată combinaţia de 5 numere pe una din cele 3 linii orizontale (superioară, centrală sau inferioară). Se va premia numai prima sau rimele combinaţii obţinute.
1.2. BINGO – cănd a fost realizată combinaţia de 15 numere pe un carton de joc. Se va premia numai prima sau primele combinaţii obţinute.
Atât in cazul premiului de LINIE, cât şi în cazul premiului de BINGO, realizarea mai multor combinatii câştigătoare in cadrul aceleiasi partide, determină distribuirea proportională a premiilor.
1.3. LINIE ACUMULATĂ constituit din încasări într-un procent stabilit de Organizator sau din fondul de rezervă pentru fiecare partidă în parte, se acordă integral jucătorului câştigător de linie implicit superlinie, la bila maximă stabilită şi anunţată de Organizator.
1.4. BINGO ACUMULAT constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă pentru fiecare partidă în parte, se acordă integral jucătorului câştigător de bingo implicit superbingo, la bila maximă stabilită şi anunţată de organizator.
Atât în cazul premiului de LINIE ACUMULATĂ cât şi a celui de BINGO ACUMULAT, necâştigărea (nerealizarea) lui până la bila maximă stabilită şi anunţată de organizator, atrage reportarea lui pentru partida următoare.
Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
2. PREMIILE SPECIALE sunt premii acordate numai din fondul de rezerva şi se acordă, în direct, participanţilor la joc, prin extrageri de taloane gratuite valabile pentru partida curenta si cartoane necâştigătoare de la partida anterioară.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege modul de acordare a premiilor speciale, numărul şi valoarea extragerilor de taloane gratuite şi cartoane necâştigătoare. Toate aceste elemente vor fi menţionate în desfăşurătorul tehnic aprobat de către organizator înaintea fiecărei partide/emisiuni. Principalele categorii de premii speciale acordate în urma extragerilor de taloane gratuite şi cartoane necâştigătoare sunt:
2.1. SUPERLINIE se va stabili dintre câştigătorii premiului de linie folosind ca sistem aleator urne de extragere. Numărul urnelor de extragere se va stabili în funcţie de numărul intervalului de topuri vândute iar stabilirea câştigătorului se va face prin extragerea unor bile dispuse în fiecare urnă cu numerotaţie de la 0 la 9, începând cu cifra unităţilor şi în continuare până la stabilirea numărului de serie câştigătoare.
2.2. SUPERBINGO se va stabili dintre câştigătorii premiului de bingo folosind ca sistem aleator urne de extragere. Numărul urnelor de extragere se va stabili în funcţie de numărul intervalului de topuri vândute iar stabilirea câştigătorului se va face prin extragerea unor bile dispuse în fiecare urnă cu numerotaţie de la 0 la 9, începând cu cifra unităţilor şi în continuare până la stabilirea numărului de serie câştigătoare.
2.3. premii acordate în sume fixe – prin intermediul extragerilor directe de taloane gratuite şi cartoane necâştigătoare;
2.4. premii acordate în sume variabile – la apelurile telefonice,la care posesorii cartoanelor necastigătoare sau taloane gratuite, dintre cele extrase din urne,
vor fi apelaţi în direct de către organizator, prin intermediul liniilor telefonice, vor alege un simbol caruia îi va fi atribuit un premiu stabilit de organizator
înainte de începerea partidei, conform desfăşurătorului partidei. Aceste premii se vor acorda fără a se solicita participantilor răspunsuri la întrebări de cultura
generală, inteligenta sau perspicacitate, şi nu presupun taxe suplimentare de participare. Condiţia participării este etinerea de cartoane de joc valabile la partida curentă. In situatia în care participantul apelat în direct de catre Organizator nu raspunde la apelul telefonic, sau nu detine cartoane valide la partida curentă, va putea primi un premiu de consolare stabilit de catre Organizator. Organizatorul nu va deconta premiile pentru cartoanele necâştigătoare şi taloanele gratuite completate cu date de identificare ale minorilor.
2.5. alte premii şi câştiguri acordate în baza jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” sau în legătură cu acesta, conform normelor în vigoare.
ART.41. Organizatorul va atribui premii speciale care pot consta în: bani sau valută, platibilă în lei, la cursul oficial al BNR din ziua desfăşurării partidei; aparate de uz casnic şi gospodăresc; autoturisme; excursii în ţară şi străinătate; apartamente sau garsoniere; cartoane de joc pentru partidele ce vor urma; alte premii permise de legislaţia în vigoare.
ART.42. În înţelesul prezentului Regulament valoarea declarată a premiilor este brută. Impozitul datorat Bugetului de stat consolidat de către câştigători va fi reţinut conform legislaţiei în vigoare prin stopaj la sursă.

CAPITOLUL VIII
VALIDAREA PREMIILOR
ART.43. (1) Întreaga desfăşurare a partidei Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” respectiv, extragerile, se vor desfăşura sub directa supraveghere a unei comisii a cărei componenţă va fi stabilită potrivit normelor legale în vigoare. Aceasta va întocmi un proces-verbal de constatare şi validare a partidei care împreună cu hârtia imprimantei calculatorului constituie baza gestiunii înregistrărilor ulterioare şi a acordării premiilor.
(2) Membrii din cadrul Comisiei garantează prin participare şi semnătură corectitudinea tuturor operaţiunilor aferente partidei Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS”.
ART.44. Înainte de începerea partidei, cartoanele de joc care nu participă la extragere din intervalul de topuri pus în vânzare, indiferent din ce motive, sunt prezentate comisiei pentru anulare şi consemnare în procesul-verbal al partidei. Pe baza cartoanelor de joc anulate nu poate fi formulată nici o pretenţie, sub nici un titlu, faţă de Organizator.
ART.45. Dacă în timpul extragerilor din cadrul partidei Jocului “SUPER BINGO METROPOLIS” sunt depistate tentative evidente de fraudă (ştersături, falsificari, modificări, etc.) sau cartonul/talonul gratuit, nu conţine datele de identificare solicitate de rubricile pre-tiparite, Comisia este obligata să anuleze cartonul/talonul respectiv.
ART.46. Organizatorul este exonerat de orice răspundere şi nu poate fi obligat la plată, sub nici un motiv, în cazul în care se constată erori materiale în publicarea si afişarea ulterioara a rezultatelor extragerilor, faţă de rezultatele consemnate în procesele-verbale de validare a partidei intocmite de Comisie.

CAPITOLUL IX
PLATA PREMIILOR
ART.47. Premiile aferente unei partide se atribuie numai acelor cartoane de joc care au fost vândute în perioada stabilită de Organizator şi îndeplinesc condiţiile de premiere.
ART.48. (1) Plata premiilor se face, după caz, prin casieriile proprii ale Organizatorului sau direct prin intermediul colaboratorilor şi mandatarilor Organizatorului.
(2) Organizatorul poate stabili şi alte modalităţi şi locuri de plată a premiilor, în scopul popularizării jocului şi premiilor acordate.
ART.49. (1) Cartoanele de joc declarate câştigătoare precum şi premiile acordate pentru extrageri de taloane gratuite/cartoane necâştigătoare vor fi publicate în media, sau pe site-ul oficial al Organizatorului.
(2) Participanţii câştigători au obligaţia să îşi revendice premiile în termen de maxim 30 de zile de la data validarii premiilor.
(3) Premiul nerevendicat în termenul de 30 de zile va fi reportat, nemaiputându-se formula pretenţii cu privire la acordarea acestuia. Premiile nerevendicate vor fi reportate in fondul de rezerva.
(4) Plata premiilor revendicate se va face în maxim 90 zile de la data revendicării în baza unei programări făcută de organizator.
(5) Premiile revendicate si neridicate in termen se reporteaza in fondul de rezerva.
ART.50. (1) Premiile speciale atribuite pe baza taloanelor gratuite se vor putea ridica numai făcand dovada cu cartoanele care corespund acelor serii inscripţionate pe talonul gratuit respectiv, pe baza actelor oficiale care fac dovada identităţii şi domiciliului câştigătorului pentru premiile speciale acordate pe cartoanele necâştigătoare.
(2) Plata premiilor se poate face şi pe bază de procură specială notarială.
ART.51. Nu se efectuează plăţi pentru cartoanele/taloane deteriorate, modificate precum şi pentru cele ce nu pot fi identificate complet.
ART.52. În cazul prezentării la plată a unor cartoane/taloane suspecte de falsificare, acestea nu vor fi plătite şi vor fi reţinute pentru cercetări şi expertize de specialitate, împreună cu orice documente care conţin informaţii referitoare la identitatea persoanei care a prezentat cartonul, sau orice informaţii utile cercetărilor ulterioare.
ART.53. În cazul în care pentru cartoanele de joc susceptibile de a fi câştigătoare sunt necesare cercetări şi expertize de specialitate, plata premiilor se va efectua numai după finalizarea acestor cercetari.
ART.54. Plata premiilor poate fi suspendată de Organizator numai în baza unei ordonanţe, rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală sau în baza unei încheieri pronunţată de instanţa de judecată, competente. În aceste cazuri încetarea suspendării plăţii şi achitarea premiilor se face numai către persoana îndreptăţită la plata în baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, ori a rezoluţiei dată de organul de urmărire penală rămasă definitivă.
ART.55. Participanţii care consideră că nu au primit premiile cuvenite in termenul stabilit sau au primit altele decât cele cuvenite, pot face contestaţii, în scris, la sediul social al Organizatorului, în termen de 5(cinci) zile. Contestaţia va fi însoţită de cartonul/talonul în cauză sau de o copie a acestuia, în situaţia în care participantul şi-a încasat deja câştigul. La primirea contestaţiei şi cartonului/talonului anexat (sau a copiei cartonului/talonului), Organizatorul va confirma primirea acestora de la participant.
ART.56. În cazul în care asupra unor premii cuvenite unui carton/talon se formulează pretenţii de mai multe persoane, din orice motiv, litigiul se va soluţiona numai între persoanele respective, Organizatorul fiind exonerat de orice obligaţie şi răspundere materiala prin remiterea premiului, în termenele susmentionate in prezentul Regulament, în baza prezentării cartonului/talonului câştigător.

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE
ART.57. În situaţii de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a hotărâ, după caz, decalarea orei sau datei partidei.
ART.58. Organizatorul nu răspunde pentru omisiunile sau greşelile de orice natură provenite din cauze de forţă majoră.
ART.59. Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament, se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, care sunt obligatorii pentru participanţi.
ART.60. Pentru asigurarea transparenţei partidelor, Organizatorul va aduce la cunoştinţa publică datele privind numele şi/sau imaginea câştigătorilor. Organizatorul poate face publicitate premiilor acordate şi câştigătorilor, făcând uz de toate mijloacele şi metodele legale de realizare a acestui scop (televiziune, radio, presa scrisă, filme de reclamă, fotografii, etc.).
ART.61. Eliberarea de atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de bani sau obiecte se face de către Organizator numai la cererea organelor abilitate de lege, în situaţiile în care se justifică un interes legitim potrivit normelor Codului de procedură penală, în vigoare.
ART.62. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, în caz de necesitate, să aducă orice modificări sau completări prezentului Regulament, care intră în vigoare şi devin opozabile prin îndeplinirea condiţiilor normelor legale, în vigoare.
ART.63. Dispoziţiile prezentului Regulament vor intra în vigoare începând cu data licenţierii, fiind aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor Organizatorului din data de 05 august 2009.
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

33 de comentarii:

 1. c\nd juc[torul a verificai cartonul.cu cele afisate in pres[..onlinne.etc.unde se duce să ridice premiul....unde dă telefon?

  RăspundețiȘtergere
 2. va rog sa se traga bilete si din urna constanta. de exp.de cand a inceput acest concurs nu au fost castigatori din medgidia decat vreo 2sau 3 de ce?
  ma gandesc ca nu ajung din medgidia pana la dvs.sunt aruncate dupa ce sunt vandute sau ce se intampla. numai din bucuresti sunt majoritatea castigatorilor. va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 3. sa va fie rusine furati tara si ingrasati buc de ce?doua telefoane in sec 2 la necastigatoare leati facut urne separate ia cumulatii in 3 urne chiar 2 ca nu iau mai multe bilete ca si judetele

  RăspundețiȘtergere
 4. cum pot sa ma inscriu la Super Bingo Metropolis???

  RăspundețiȘtergere
 5. cum putem fii siguri ca biletele ajung la bucuresti si nu sunt aruncate?...ca ex castigatorii cei mai multi sunt din bucuresti

  RăspundețiȘtergere
 6. de ce nu sant castigatori si din constanta?
  bucurestiul are cei mai multi castigatori.va rugam sa ne lamuriti ce se intampla.

  RăspundețiȘtergere
 7. ar fi corect ca linia acumulata sau bingo acumulat sa se amparta la toate cartoanele care au realizat acest lucru

  RăspundețiȘtergere
 8. daca pe un bilet s-au realizat 3 linii dupa extragerea numerelor se castiga ceva?vad ca toata lumea scrie dar nimeni nu raspunde...atunci de ce mai scriem?

  RăspundețiȘtergere
 9. Va rog sa explicati concret daca, dupa cum se stie, folosirea cartonului violet intr-una din emisiuni duce la anularea lui pentru partida de Paste... Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 10. am linie din toate nr extrase (1 13 27 41 56) pe cartonul nr843 seria 281(este cumva vreun castig)daca da as vrea sa ami spuneti si mie suma si de unde se pote ridica

  RăspundețiȘtergere
 11. daca am cate o linie pe fiecare carton castig ceva?

  RăspundețiȘtergere
 12. premiile sunt putine si prea mari,facetile mai mici si dati mai multe.asa ancurajati lumea sa mai cumpere bilete

  RăspundețiȘtergere
 13. daka mi-a iesit la o serie de carton linie se acorda vrun premiu de linie ?

  RăspundețiȘtergere
 14. am realizat super bingo, am înţeles că câştigă topul extras,dar dacă am toate nr bifate pe carton, căştig ceva?aaa şi am seria şi numărul care l-au afisat,dar nu şi topul. îmi răspunde cineva-

  RăspundețiȘtergere
 15. Premiile se impoziteaza astfel:

  Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 100 milioane lei.

  Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

  Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.

  RăspundețiȘtergere
 16. Care este perioada maxima,conform legii,in care Societatea comercială PHOENIX GAMES S.R.L.,trebuie sa transmita un raspuns oficial cu rezultatele unei anchete efectuate asupra unui carton castigator "Super Bingo Metropolis" ?

  RăspundețiȘtergere
 17. nu cumva se impoziteaza doar ce trece de 6 milioane?? de exemplu la un castig de 10 milioane nu se impoziteaza doar cele 4 milioane ce depasesc 6 milioane?

  RăspundețiȘtergere
 18. editia asta ce a trecut nu trebuia sa fie la bila maxima 10 linie si la bila maxima bingo trebuia sa fie 47 de ce mintit telespectatori in fata dar mai grav e ca miti concurenti care joaca si inca ceva premile de cate 3 sute de milioane si 2 sute de milioane dece leati scos nu e corect si lasato o data o culoare de cartoane nu le tot schimbati atata lasati cartoanele portocali si faceti premile cum au fost cam pe la a 6 a editie adica mai mari sper sa loati in considerare acest mesaj

  RăspundețiȘtergere
 19. scump tata cartoanele 30 de ron... pe criza asta

  RăspundețiȘtergere
 20. Am cumparat un bilet si cartonu cu nr.xxx,si seria xxx le am am vazut intrun mesaj pe unu din paginile dumneavostra de joc.Care este intrebarea mea: Daca pica bila cu nr 15 este castigator biletul meu? Respectiv culoare portocalie la cartonas.Va rog dati-mi un rasp. Anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 21. cum pot revedea si eu emisiunea din 19.09? va rog mult:D

  RăspundețiȘtergere
 22. daca am cartoane necastigatoare din 10.10.2010 si nu le am depus pana pe 17.10.2010 le mai pot depune in saptamana viitoare?mai sunt valabile?multumesc

  RăspundețiȘtergere
 23. Daca am carton portocaliu cu nr.190 seria 032
  la extragerea din 17.10.2010 am castigat ceva?

  RăspundețiȘtergere
 24. ce se antampla din campia turzii nu se castiga deloc va rog faceti mai multe urne de cluj napoca

  RăspundețiȘtergere
 25. Buna ziua. Exista vreo posibilitate ca despre un premiu castigat sa fiu anuntat printr-un SMS transmis pe telefonul mobil scris pe bilet? Personal cred ca este o farsa.

  RăspundețiȘtergere
 26. Buna ziua. Exista vreo posibilitate ca despre un premiu castigat sa fiu anuntat printr-un SMS transmis pe telefonul mobil scris pe bilet? Personal cred ca este o farsa.

  RăspundețiȘtergere
 27. se poate ridica premiul daca ai pierdut cartoanele,si ai doar datele?
  multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 28. In data de 28.09.2011 am vazut pe net ca am castigat la extragerea biletelor necastigatoare ( 1000 ron) din data de 10.07.2011 nu am stiut ca nu voi fi contactata telefonic si am pierdut bani OARE ESTE CORECT DIN PARTEA DVOASTRA
  CU STIMA
  M.M

  RăspundețiȘtergere
 29. 'ART.57. În situaţii de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a hotărâ, după caz, decalarea orei sau datei partidei.'
  Nu vă supăraţi, dar 'hotărâ' se scrie de fapt hotărî.

  RăspundețiȘtergere
 30. Sa va ia dracu de hoti,cu toata sleata de banditi de la masa rotunda din cadrul emisiunii,Ce aveti cu urna online,nu ajung cele gratuite dara-mite cele necistigatoare.Ce aveti cu noi cei ce nu au posibilitatea sa cumpere decit online. Avem lepre raie.Sa va fie rusine sleata de hoti.

  RăspundețiȘtergere
 31. prostilor voi nu vedeti ca va da teapa cu bingo

  RăspundețiȘtergere

Va rugam nu postati comentarii care contin expresii vulgare sau rasiste. aceste comentarii nu vor fi aprobate.
De asemenea, vor fi respinse comentariile care contin greseli gramaticale de orice natura, numere de telefon sau adrese de e-mail.
Va rugam NU folositi litere mari in exces ("Caps Lock"); NU folositi semne de punctuatie in exces.